Søk:
Søk
# Avis           # Ukepresse           # TV/radio           # Nett/mobil           # Trykk/distribusjon

Slik gjennomfører du lokale lønnsforhandlinger

De sentrale tarifforhandlingene i årets mellomoppgjør er nå avsluttet, og de lokale lønnsforhandlingene kan derfor igangsettes. Her finner du nyttig informasjon om gjennomføring av lokale forhandlinger og all relevant informasjon om det sentrale oppgjøret.

 Grunnlaget for de lokale lønnsforhandlingene vil være bedriftens totale situasjon, herunder de fire kriteriene:

 1. Bedriftens økonomi – hva er de mest vesentlige faktorene i bedriftens økonomi?
 2. Produktivitet – hvordan kan produktiviteten best beskrives?
 3. Konkurranseevne – hva avhenger bedriftens konkurranseevne av?
 4. Fremtidsutsikter – hvilke forhold påvirker bedriftens fremtidsutsikter?

I forbindelse med forberedelsene til forhandlingene er det viktig at du som arbeidsgiver setter deg  inn i bedriftens situasjon beskrevet gjennom de fire kriteriene og er forberedt på å presentere bedriftens vurdering av disse på en forståelig og troverdig måte. Det er også viktig å være forberedt på de tillitsvalgtes vurdering av de fire kriteriene.

I utgangspunktet er det ikke relevant å legge vekt på andre kriterier, som for eksempel lønnsnivå hos konkurrenter, prisutvikling osv. Det er viktig å ha fokus på egen bedrift og hvordan situasjoner er hos dere, ikke på hva andre har gjort. Det er imidlertid verdt å merke seg at den enkelte tariffavtale kan inneholde tilleggsfaktorer som skal tas i betraktning. Presse- og medieoverenskomsten med Parat har eksempelvis en bestemmelse i § 7.2.2 om at lønnsnivået skal tilpasses bedriftsmessige, bransjemessige og lokale forhold. Medieoverenskomsten med Handel og Kontor har en liknende bestemmelse i § 10.4, femte ledd. Disse vil ikke bli nærmere behandlet her, men det er viktig at man som arbeidsgiver gjør seg kjent med den aktuelle tariffavtale og dennes bestemmelser om lokale lønnsforhandlinger.  

Her finner du mer informasjon om det sentrale oppgjøret:

Oppgjøret med Norsk Journalistlag:

Oppgjøret mellom LO-NHO og YS-NHO (som på MBLs område inkluderer Fellesforbundet (”Grafisk”), Handel og Kontor, Avisbud, Pakkeri og Parat:  og

 Nyttige plansjer om LO-NHO oppgjøret:

Oversikt over regionale informasjonsmøter om lønnsoppgjøret i regi av NHO:  

Se her for de nye satsene for:
- HK, Parat og NJ

- FF (avisbud, pakkeri og grafisk)


Forberedelse til forhandlingene

Når det gjelder de praktiske forberedelsene til lokale lønnsforhandlinger er det greit å huske på følgende:

 • Planlegg strategi og fremdriftsplan
 • Avklar praktiske forhold med motparten; tid, sted, dagsorden, deltakere, protokollskriving, rekkefølgen blant fagforeningene mm.
 • Opprett forhandlingsutvalg
 • Sørg for å ha nødvendig forankring og fullmakt fra ledelsen for å føre reelle forhandlinger
 • Sett av tilstrekkelig tid

Bli kjent med bestemmelsene i avtaleverket

 • Bli kjent med reglene for tvisteløsning dersom enighet ikke oppnås
 • Ha oversikt over eventuelle økte lønns/personalkostnader bedriften har pådratt seg siden forrige lønnsforhandling
 • Vær kjent med resultatet av de sentrale forhandlinger og hvilken lønnsøkning dette medfører i din bedrift

Her finner du link til Sjekkliste for lokale lønnsforhandlinger:

I forbindelse med forhandlingene kan det i enkelte situasjoner ligge en utfordring i å skape en felles virkelighetsforståelse. Det kan være en fordel å forsøke å avklare mest mulig av dette i et eget møte på forhånd. Dette vil medføre at begge parter sparer tid og krefter og slipper å bruke tid på å diskutere dette under forhandlingene. Det kan videre være hensiktsmessig å benytte tilgjengelige kanaler til å formidle informasjon om bedriftens økonomiske situasjon gjennom hele året. Arbeidsgiver kan eksempelvis benytte de månedlige møtene med de tillitsvalgte etter HA § 9-3 til å formidle slik informasjon. Samarbeid over tid skaper tillit, et godt forhandlingsklima og gode forhandlingsløsninger.

Kan de tillitsvalgte kreve utlevering av lønnsopplysninger?

I forbindelse med lokale lønnsforhandlinger dukker det ofte opp spørsmål om innsyn i eller utlevering av lønnsopplysninger. I den forbindelse vises det til redegjørelse for dette på NHOs nettsider, som også er dekkende for MBLs syn:

Når det gjelder Handel og Kontor og Medieoverenskomsten, strekker innsynsretten seg lenger enn på andre områder. Dette ble slått fast av Arbeidsretten i 2008. Du kan lese mer om dette på våre nettsider:

Begrepsavklaring

I de sentrale oppgjørene snakker man gjerne om overheng og glidning, og mange synes det er vanskelig å få grep om hva som ligger i disse begrepene.

Når vi snakker om overheng eller lønnsoverheng henspeiler dette til hvor mye lønnsnivået ved utløpet av ett år ligger over gjennomsnittsnivået for året. Det forteller dermed hvor stor lønnsveksten fra ett år til det neste vil bli dersom det ikke gis lønnstillegg. Dersom det ikke gis noen lønnsøkning ett år, vil man pga overhenget likevel få en lønnsvekst.

Når vi snakker om glidning eller lønnsglidning, er dette forskjellen mellom total lønnsøkning i en bestemt periode og tariffmessig lønnsøkning i samme periode, det vil si de endringer i lønnen som ikke er tariffbestemt. Dette vil bli en restpost som først og fremst relaterer seg til lønnsøkningen som gis i de lokale lønnsoppgjørene, men kan også endringer som skyldes andre forhold, for eksempel endring i ansiennitet, ulempetillegg el.

 **

Vi anbefaler også NHOs hefte ”Tariffoppgjøret og bedriften”, som inneholder mye nyttig informasjon:

Dersom du har spørsmål i forbindelse med lokale lønnsforhandlinger kan du ta nærmere kontakt med MBLs juridiske avdeling.

Aktivitetskalender


Tidligere nyhetsbrev: Uke 23 | Uke 5 | Uke 4 | Uke 3 | Uke 2 | Uke 51 | Eldre »
Medienettverket Aviskatalogen Unge lesere Papirkjøp AS Mediebedriftenes klareringstjeneste NADA Avis i skolen

Kongens gate 14, 0153 Oslo | Telefon: 22 86 12 00/46 86 03 77 | Telefax: 22 86 12 02 og 22 42 26 11 | post@mediebedriftene.no