Søk:
Søk
# Avis           # Ukepresse           # TV/radio           # Nett/mobil           # Trykk/distribusjon

Samfunnsansvar

Samfunnsansvar handler om hvordan bedrifters virksomhet påvirker mennesker, miljø og samfunn. Flertallet av medlemmene i MBL har publisistisk virksomhet som hovedvirksomhet. Man produserer og publiserer tekst, bilder, levende bilder og lyd. Det innebærer at mediebedrifter har et utvidet samfunnsansvar i forhold til andre bedrifter. Dette utvidede samfunnsansvaret kalles ofte samfunnsoppdraget, og er en spesiell del av samfunnsansvaret til mediebedrifter.

Generelt om bedrifters samfunnsansvar
MBLs medlemmer er også medlemmer av NHO, som illustrerer samfunnsansvar på denne måten:

 

Disse generelle forholdene er selvsagt også mediebedrifter omfattet av. Mer om dette finnes på NHOs nettsted www.nho.no/samfunnsansvar/.

Om mediebedrifters spesielle samfunnsansvar

De fleste medlemmene i MBL er som nevnt mediebedrifter med et publisistisk ståsted. MBL og medlemsbedriftene er medlemmer av Norsk Presseforbund (NP), et fellesorgan for norske massemedier i etiske og redaksjonelt faglige spørsmål. NP skriver blant annet dette om presseetikk og samfunnsoppdraget:

”De etiske normene og den selvjustis som pressen driver, er i første rekke ment å beskytte enkeltpersoner mot krenkende og skadelig publisitet. Derfor har pressen hele tiden beholdt «Vær Varsom» som overskrift på plakaten. Men Vær Varsom-plakaten uttrykker også pressens samfunnsrolle og de rettigheter og forpliktelser pressen har i et fritt samfunn. Pressens innsats i enkeltsaker har i mange tilfeller vært en utløsende faktor for å hindre urett og rette opp feilaktige disposisjoner i samfunnet.

En ansvarlig presseetisk vurdering legitimerer derfor at det rettes et kritisk lys ikke bare mot offentlige handlinger og institusjoner, men også mot personer som i kraft av sin stilling eller sitt tillitsverv, må regnes som offentlige personer.

Presseetikken skal ikke beskytte det kritikkverdige, men de presseetiske normer skal hjelpe redaksjonen til ikke å påføre mennesker en unødig lidelse. Det er gjennom en drøfting av de etiske konflikter at redaksjonen – redaktører og journalister – utvikler en ansvarlig og bevisst holdning til hva som kan og bør publiseres.”

Mediene har en sentral rolle i samfunnet som en aktør som skal informere og overvåke makten i alle dens former. For å ivareta denne rollen best mulig har mediene selv utformet en rekke etiske prinsipper og retningslinjer. Disse er ”Vær Varsom-plakaten”, ”Redaktørplakaten” og ”Tekstreklameplakaten”.

Pressen selv har i Vær Varsom-plakaten formulert samfunnsoppdraget slik:

  1. Pressen ivaretar viktige oppgaver som informasjon, debatt og samfunnskritikk. Pressen har et spesielt ansvar for at ulike syn kommer til uttrykk.
  2. Pressen skal verne om ytringsfriheten, trykkefriheten og offentlighetsprinsippet. Den kan ikke gi etter for press fra noen som vil hindre åpen debatt, fri informasjonsformidling og fri adgang til kildene.
  3. Det er pressens rett å informere om det som skjer i samfunnet og avdekke kritikkverdige forhold.
  4. Det er pressens oppgave å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner, private foretak eller andre.

Aktivitetskalender


Tidligere nyhetsbrev: Uke 23 | Uke 5 | Uke 4 | Uke 3 | Uke 2 | Uke 51 | Eldre »
Medienettverket Aviskatalogen Unge lesere Papirkjøp AS Mediebedriftenes klareringstjeneste NADA Avis i skolen

Kongens gate 14, 0153 Oslo | Telefon: 22 86 12 00/46 86 03 77 | Telefax: 22 86 12 02 og 22 42 26 11 | post@mediebedriftene.no