Søk:
Søk
# Avis           # Ukepresse           # TV/radio           # Nett/mobil           # Trykk/distribusjon

Postens konsesjon - en del av pressepolitikken

I en høringsuttalelse om ny konsesjon for posten oppfordrer MBL Samferdselsdepartementet til å se på Posten som en del av pressepolitikken. Posten har en viktig rolle for å bidra til en sikker levering av aviser utgitt på papir også fremover. Gjennom Posten, som et statseid selskap, bør staten også på dette feltet sikre at de mediepolitiske målene ivaretas, skriver MBL i høringsuttalelsen.

 

Posten omdeler ca 20 prosent av alle solgte aviser, og har i store deler av landet tilnærmet monopol på omdeling av aviser. Høy og stabil kvalitet, et godt servicenivå, reelt markedsbaserte priser og seksdagersomdeling er av avgjørende betydning for avisene.

Statens mål for pressepolitikken står fast. Regjeringen sier i Prop. 1 S (2011–2012) for Kulturdepartementet dette:

Regjeringens overordnede målsetting på medieområdet, slik det er nedfelt i Soria Moria-erklæringen, er å sikre ytringsfrihet, rettssikkerhet og et levende demokrati. Statens ansvar på medieområdet ble i 2004 grunnlovsfestet ved innføringen av det såkalte infrastrukturkravet i Grunnlovens § 100, sjette ledd: ”Det paaligger Statens Myndigheter at lægge Forholdene til Rette for en aaben og oplyst offentlig samtale.”

Med utgangspunkt i dette infrastrukturkravet er hovedmålet for mediepolitikken å opprettholde et mediemangfold som kan sikre befolkningen tilgang til en mangfoldig og åpen samfunnsdebatt, nyheter og informasjon av høy redaksjonell standard og kulturuttrykk av høy kvalitet og stor bredde. En viktig forutsetning er produksjon av innhold som reflekterer norsk språk, kultur, identitet og norske samfunnsforhold.”

I dette bildet står avisene sentralt. Reduserte tjenester fra Posten eller urimelige prisøkninger, vil i praksis vanskeliggjøre at de tradisjonelle papiravisene kan fylle den rollen regjeringen peker på i sitatet over. Det er dessuten et paradoks at de lojale kundene i praksis straffes med store prisøkninger fordi volumene synker.

En lang rekke aviser er helt avhengige av Posten som distributør. I store deler av landet har Posten et de facto monopol, og i praktisk talt hele landet er Posten et viktig ledd i avisdistribusjonen. Ofte er det de økonomisk mest utsatte avisene, som den offentlige pressepolitikken er innrettet på å støtte, som er mest avhengige av Posten. Eksempler på dette er aviser som er riksspredt eller lokalaviser i distriktene som ikke har mulighet til egendistribusjon.

Aviser er av avgjørende betydning for et demokrati. Posten må kunne sørge for en effektiv formidling av aviser til konkurransedyktige priser og med høy kvalitet. Distribusjon av aviser inntil 2 kg må være tilgjengelige for befolkningen i hele landet gjennom Postens landsdekkende postnett. Aviser må sikres et godt og likeverdig tilbud i alle deler av landet, med krav for fremsending/utførelse av disse tjenestene som ivaretar avisenes behov med hensyn til innlevering og fremsending.

 

Her er MBLs ønsker om hva som skal ivaretas i en ny konsesjon for Posten Norge AS:

* MBL ber departementet vurdere om omdeling av aviser skal gis et eget og høyere krav til andel som skal være fremme hos mottaker D+1, begrunnet i at det er kritisk viktig at avisene kommer frem som bestilt.

* MBL vil sterkt advare mot å endre dagens krav til omdeling seks dager i uken, og er tilfreds med at departementet foreslår å opprettholde dette kravet.

* Posten skal utvise grov uaktsomhet for at kundene skal få erstatning for tapt, skadet og forsinket post. Dette gjør det vanskeligere for Postens kunder åfå kompensasjon for misligholdte tjenester. MBL mener at for kunder som aviser må det være tilstrekkelig at Posten har misligholdt avtalen.

* MBL anbefaler at departementet utpeker en uavhengig klageinstans for postklager.

* MBL anbefaler at grensen for hvor mye prisene for enkelttjenester kan endres hvert år står fast på nåværende 5 prosentpoeng.

 

Les hele uttalelsen her.

Aktivitetskalender


Tidligere nyhetsbrev: Uke 23 | Uke 5 | Uke 4 | Uke 3 | Uke 2 | Uke 51 | Eldre »
Medienettverket Aviskatalogen Unge lesere Papirkjøp AS Mediebedriftenes klareringstjeneste NADA Avis i skolen

Kongens gate 14, 0153 Oslo | Telefon: 22 86 12 00/46 86 03 77 | Telefax: 22 86 12 02 og 22 42 26 11 | post@mediebedriftene.no