Søk:
Søk
# Avis           # Ukepresse           # TV/radio           # Nett/mobil           # Trykk/distribusjon
« Tilbake
Du er her »

Enighet mellom MBL og NTF - ikke streik for avisbudene

Med nødvendig bistand fra Riksmekleren kom MBL og NTF til enighet om revisjon av Avisbudavtalen ved midnatt mandag 24. september. Oppgjøret innebærer et generelt tillegg og en betydelig økning av minstelønnen. - Det har vært en krevende mekling. Vi er derfor tilfreds med å ha unngått konflikt for en hardt presset bransje, sier forhandlingsleder Arvid Sand i MBL. Det gis kr 7,50 i generelt tillegg fra 1. april 2012 – minstelønnssatsene heves tilsvarende. Det gis kr 2,50 i generelt tillegg fra 1. november 2012 – minstelønnssatsene heves tilsvarende. Det gis et etterslepstillegg på kr 1,- fra 1. april 2013 (som generelt tillegg).

 

Her er skissen som er lagt til grunn for løsning:

 

 

Partene er enige om å legge følgende til grunn for oppgjøret:

 

ØKONOMI

 

Det gis kr 7,50 i generelt tillegg fra 1. april 2012 – minstelønnssatsene heves tilsvarende.

Det gis kr 2,50 i generelt tillegg fra 1. november 2012 – minstelønnssatsene heves tilsvarende.

Det gis et etterslepstillegg på kr 1,- fra 1. april 2013 (som generelt tillegg).

 

 

ØVRIGE ENDRINGER I OVERENSKOMSTEN

 

§ 1 Omfang og definisjoner

Virkeområde endres til

Avtalen gjøres gjeldende i distribusjonsselskaper innen medie-/reklamebransjen.

 

Omfang

Første ledd endres til

Overenskomsten omfatter arbeid med å distribuere aviser, andre trykte produkter, vareprøver og andre forsendelser i vektklasser inntil 2 kilo.

 

Annet ledd uendret: 
Videre omfatter overenskomsten arbeid med å tilrettelegge distribusjonsarbeidet.

 

Tredje, fjerde og femte ledd utgår.

 

Nytt punkt: Innleide

Denne overenskomst kan gjøres gjeldende som tariffavtale i bemanningsforetak/vikarbyrå som har

ansatte som blir leid ut, og som utfører arbeid under denne overenskomstens virkeområde, jf § 1. Se §

8 og nytt bilag x.

 

Protokolltilførsel:

1.     Partene legger til grunn at LO sier opp Bemanningsavtalen mellom LO og NHO.

2.     Partene er i tariffperioden enige om å praktisere Hovedavtalens 3-7 (2) på samme måte som den har vært praktisert i forhold til nåværende Bemanningsavtale. Dersom man ikke blir enige om å fortsette denne praktiseringen gjelder Hovedavtalens § 3-7 (2) på vanlig måte fra tariffrevisjonen 2014.

 

§ 2 Nattarbeid

Ny setning tilføyes: 
Bud som begynner sitt arbeid før kl 0600 skal få omregnet sin arbeidstid til nattarbeidstid på 35,5 timer pr uke.

 

Nytt punkt: Matpenger

En medarbeider som har arbeidet ordinær dagtid, og som samme dag må arbeide overtid i tilslutning til den ordinære arbeidstids slutt, betales kr 76,00 i matpenger. Dette under forutsetning av at overtiden varer minst 2 timer og bedriften ikke skaffer mat. Dette gjelder også deltidsansatte med arbeidstid den aktuelle dagen på 5 timer eller mer, og som blir pålagt ekstraarbeid på minst 2 timer.

 

 

§ 3 Lønnsbestemmelser

Punkt 2 Særskilte bestemmelser

 

f. Distribusjon av ukeblader og tidsskrifter endres til:

Distribusjon av ukeblader, tidsskrifter, bøker, vareprøver og andre forsendelser som ikke er aviser eller omfattet av punkt e), godtgjøres med:

 

Tabell

Vektklasse

Betaling

Tillegg for adresserte produkter

0-60 gram

kr 0,20

0,10

61-150 gram

kr 0,30

0,10

151-350 gram

kr 0,40

0,10

351-700 gram

kr 0,50

0,10

701-1500 gram

kr 4,00

0,10

1501-2000 gram

kr 5,00

0,10

     

Merknad

Distribusjon av bøker godtgjøres med kr 2,- per stk.

 

Satsene etter overnevnte tabell trer i kraft fra 01.11.12.

 

 

§ 4 Lokale forhandlinger

Merknad utgår.

 

 

§ 7 Sosiale bestemmelser

 

Nytt punkt om lønn under omsorgspermisjon (pappapermisjon)

Fedre, eller andre med rett til omsorgspermisjon etter AML § 12-3 (1), har i forbindelse med fødsel rett til to ukers omsorgspermisjon med ordinær lønn.

Adoptivforeldre har rett til to ukers permisjon med ordinær lønn i forbindelse med at omsorgen for barnet overtas. Dette gjelder ikke ved stebarnsadopsjon eller hvis barnet er over 15 år.

 

 

§ 8 Ansettelse og oppsigelse

 

Nåværende bestemmelse gis punkt 1. 

 

Nytt punkt 2: Innleie fra bemanningsforetak/vikarbyrå

 

2.1 Ved innleie av arbeidstakere fra bemanningsforetak/vikarbyrå gjelder arbeidsmiljøloven § 14-12.

2.2 Ansatte i bemanningsforetak/vikarbyrå skal, så lenge innleieforholdet varer, ha samme lønns- og arbeidsvilkår som gjelder i innleiebedriften i samsvar med AML §14-12 a, (forslag i Prop 74L). Bestemmelsen innebærer at pensjon ikke omfattes av likebehandlingsprinsippet.

Dersom bemanningsforetaket/vikarbyrået ikke er bundet av overenskomst mellom LO og en arbeidsgiversammenslutning, gjelder ikke bilagene 1, 2, 3, 4, 7 og 10 i denne overenskomsten. OBS. Henvisning gjelder gamle bilagsnummer og må endres hvis bilagsnumrene endres.

 

2.3 Innleiebedriften plikter å gi bemanningsforetaket/vikarbyrået de nødvendige opplysningene for at vilkåret om likebehandling som følger av punkt 2.2 kan oppfylles, samt å forplikte bemanningsforetaket/vikarbyrået til dette vilkåret.

På anmodning fra de tillitsvalgte skal bedriften dokumentere lønns- og arbeidsvilkår som er gjeldende hos bemanningsforetaket/vikarbyrået når innleide arbeidstakere skal arbeide innen overenskomstens virkeområde.

 

2.4 Hovedavtalen kap 6 gjelder også i forhold til innleide med følgende unntak: Dersom utleiebedriften er bundet av Hovedavtalen mellom LO og NHO, er tvister om den utleides lønns- og arbeidsforhold et forhold mellom partene i utleiebedriften. Tillitsvalgte og bedriftsrepresentant fra innleier kan på forespørsel bistå i forhandlingene med informasjon om avtalene i innleiebedriften.

Dersom utleiebedriften ikke er bundet av Hovedavtalen mellom LO og NHO, kan tillitsvalgte i innleiebedriften ta opp med innleier påstander om mislighold av likebehandlingsprinsippet i pkt. 2.2 slik at innleier kan få avklart og eventuelt rettet opp i forholdet.

Innleide arbeidstakere skal presenteres for tillitsvalgte i innleiebedriften*. Partene lokalt skal ved drøfting av innleie også drøfte ressurser til tillitsvalgtarbeid, jf Hovedavtalen § 6-6.

 

Merknad 
Punktene 2.1, 2.2 og 2.3 iverksettes på samme tidspunkt som lovens endringer trer i kraft, jf Prop 74L (2011-2012).

 

 

§ 11 Varighet og reguleringsbestemmelse for 2. avtaleår

 

1.     Varighet

Overenskomsten gjelder fra 1. april 2012 til 31. mars 2014 og videre ett år om gangen hvis den ikke sies opp skriftlig av en av partene med to – 2 – måneders varsel.

 

2.      Reguleringsbestemmelse for 2. avtaleår

Før utløpet av første avtaleår, skal det opptas forhandlinger mellom NHO og LO, eller det organ LO bemyndiger, om eventuelle lønnsreguleringer for 2. avtaleår. Partene er enige om at forhandlingene skal føres på grunnlag av den økonomiske situasjon på forhandlingstidspunktet og utsiktene for 2. avtaleår samt pris og lønnsutviklingen i 1. avtaleår.

 

Endringene i tariffavtalen for 2. avtaleår tas stilling til hos LOs representantskap, eller det organ LO bemyndiger, og NHOs hovedstyre. Hvis partene ikke blir enige, kan den organisasjon som har fremsatt krav innen 14 – fjorten – dagers varsel (dog ikke til utløp før 1. april 2013).

 

Merknad

MBLs lønnsstatistikk for avtale nr 457 Avisbudavtalen skal legges til grunn ved vurderingen av lønnsnivået i forhold til gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.

 

Protokolltilførsler

 

Protokolltilførsel f. Utvalg lønnsstatistikk avisbud endres til

Partene er enige om å nedsette et utvalg med tre representanter fra hver av partene for å kvalitetssikre sitt arbeid med innsamling av lønnsstatistikk. Utvalget skal foreta en

fullstendig gjennomgang av veiledningen til lønnsstatistikken.

 

Utvalget skal avslutte sitt arbeid innen 15. november 2012.

 

Protokolltilførsel h utgår

Som følge av endring i § 2 Omfang utgår protokolltilførsel h.

 

Ny protokolltilførsel h. Utvalg hentested-problematikk

Det nedsettes et utvalg bestående av tre representanter for hver av partene som skal se på hentested-problematikken, inklusive forflytning mellom ruter.

Utvalgets mandat er å kartlegge ordninger som i dag som er urimelige for arbeidstaker. Utvalget skal foreslå løsninger som bøter på dette. Utvalget skal i tillegg vurdere om det er formålstjenlig å ha et system hvor de sentrale parter kan bistå dersom ikke enighet oppnås lokalt.

 

Utvalget skal komme med sin innstilling innen 1. november 2013.

 

 

 

Protokolltilførsel k utgår

Fire bedrifter som allerede har fedrepermisjon med lønn dekkes av ny bestemmelse i § 7 om omsorgspermisjon med lønn.

 

 

 

 

Bilag X Avtale om korte velferdspermisjoner av

1972 med endringer i 1976, 1982, 1990, 1992, 1998,

2002, 2006, 2012 og 2012

 

Punkt 2: tannlegespesialist endres til tannlege

 

 

Nytt Bilag X Ansatte i Vikarbyrå

 

Bestemmelsen regulerer forhold i bemanningsforetak/vikarbyrå som er omfattet av denne overenskomst jf § 1.

 

1.     Denne overenskomst kan gjøres gjeldende som tariffavtale i bemanningsforetak/vikarbyrå som har ansatte som blir leid ut, og som utfører arbeid under denne overenskomstens virkeområde jf § 1.

2. Arbeidstakere skal ha en skriftlig arbeidsavtale i samsvar med bestemmelsene i arbeidsmiljøloven.

3. Det skal for alle oppdrag utstedes en skriftlig oppdragsavtale inneholdende alle relevante opplysninger om oppdragets art, innhold og varighet.

4. Oppsigelse og avskjed gjelder i samsvar med arbeidsmiljølovens bestemmelser.

5. Dersom arbeidstaker tilbys ansettelse i innleiebedriften, kan han/hun fratre etter oppsigelse når oppsigelsestiden utløper, med mindre partene blir enige om noe annet. I oppsigelsestiden har arbeidstaker rett til å fortsette arbeidet i innleiebedriften dersom oppdraget består.

6. Ved utleie til bedrift som er bundet av denne overenskomsten, gjelder lønns- og arbeidsvilkårene i innleiebedriften, jf § 8 punkt 2.2.

7. Ved utleie til bedrift som ikke er bundet av denne overenskomst, gjelder lønns- og arbeidsvilkårene som avtalt i utleiebedrift så lenge disse ikke er i strid med kravet om likebehandling i arbeidsmiljøloven.

8. Lønnsplikten løper i henhold til den ansattes arbeidsavtale. Ved permittering eller opphør av arbeidsforholdet gjelder arbeidsmiljøloven og Hovedavtalen.

 

 

*Merknad:

Der det lokalt er skriftlig avtale om en annen presentasjonsform, kan denne også, etter avtale, benyttes overfor innleide arbeidstakere.

 

 

Til protokollen:

Avtalen mellom NTF og MBL om arbeidstid og distribusjon av bøker utgår.

 

Partene redigerer rekkefølgen på bilagene.

Aktivitetskalender


Tidligere nyhetsbrev: Uke 23 | Uke 5 | Uke 4 | Uke 3 | Uke 2 | Uke 51 | Eldre »
Medienettverket Aviskatalogen Unge lesere Papirkjøp AS Mediebedriftenes klareringstjeneste NADA Avis i skolen

Kongens gate 14, 0153 Oslo | Telefon: 22 86 12 00/46 86 03 77 | Telefax: 22 86 12 02 og 22 42 26 11 | post@mediebedriftene.no