Søk:
Søk
# Avis           # Ukepresse           # TV/radio           # Nett/mobil           # Trykk/distribusjon
« Tilbake
Du er her »

Et mer inkluderende arbeidsliv

Ideen med et inkluderende arbeidsliv(IA) er å gi plass til alle som vil og kan arbeide. Her inne ligger også sykefraværsarbeidet. IA hviler på Intensjonsavtalen og Samarbeidsavtalen og bygger på dialog mellom ledelse og ansatte og inkluderer også forutsigbarhet i handlinger og i reaksjonsmønster.

Arbeidet med et psykososialt godt arbeidsmiljø er viktig.

Den første Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv ble undertegnet av myndighetene og partene i arbeidslivet 3. oktober 2001. Målet med avtalen er at sykefraværet skal reduseres med minst 20 prosent, at flere med redusert arbeidsevne skal komme i jobb og at den reelle pensjoneringsalder skal økes innenfor avtaleperioden som går ut 2005. Avtalen ble fornyet i 14. desember 2005, slik at den utvides med fireårsperioden fra 2006 til 31. desember 2009. Avtalen er inngått ut fra en felles erkjennelse av at den negative utviklingen av sykefravær og uførepensjon ikke kan fortsette. Det er behov for "ny medisin", for å snu denne utviklingen. Avtalen fik også et tillegg av 6. juni 2006.

Avtalen tar utgangspunkt i Sandman-utvalgets innstilling. Innstillingen ser arbeidsplassen som den viktigste arena for arbeid med reduksjon av sykefravær. Begrensninger og muligheter til arbeid, til tross for plager og sykdom, er et forhold arbeidstaker og arbeidsgiver i fellesskap skal vurdere.

Intensjonsavtalen av 14. desember 2005

Samarbeidsavtalen

Tilleggsavtalen av 6. juni 2006

 

Nye verktøy i arbeidet med å få arbeidstakere hurtigere til bake i arbeid.

 

Raskere tilbake til arbeid

For at sykmeldte skal kunne komme raskere tilbake til i arbeid, innføres en ordning med kjøp av helse- og rehabiliteringstjenester. Dette betyr at arbeidstakere som er sykmeldt kan få raskere sykehusbehandling eller rehabilitering.
Ordningen kalles "Raskere tilbake" og er en oppfølging av Sykefraværsutvalgets arbeid. Regjeringen har bevilget 604 millioner kroner for å kjøpe helse- og rehabiliteringstjenester som skal bidra til rask tilbakevending til arbeid. Målgruppen er arbeidstakere som er helt eller delvis sykmeldt, eller som står i fare for å bli det.

Les mer om tilbudet på NAVs nettsider.

 

IA-brosjyre om nytt regelverk omkring sykemeldingspraksis.

Partene i IA-avtalen har laget en felles brosjyre om roller og forpliktelser i den nye sykmeldingspraksisen.
Virksomheter som har IA-avtale kan få hjelp fra sin kontaktperson til å få på plass nye rutiner for oppfølging av sykmeldte. NHO er også i gang med å lage materiell som vil være veiviser for medlemsbedriftene i dette arbeidet.

Du finner brosjyren her:
Del 1 (brosjyre)
Del 2(plakat)

 

Tilretteleggingstilskudd – nye muligheter

Nå kan IA-virksomheter få dekket hele eller deler av kostnaden ved innkjøp av arbeidshjelpemidler som er nødvendige i tilretteleggingen av arbeidsplassen.
Tilretteleggingstilskuddet kan også ytes til arbeidsgivere som ønsker å utføre spesielle utviklingstiltak i virksomheter/enheten for å forebygge sykefravær og som underbygger delmålene i avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv.

Du finner mer informasjon om tilretteleggingstilskuddet på NAVs hjemmeside.

 

Aktivitetskalender


Tidligere nyhetsbrev: Uke 23 | Uke 5 | Uke 4 | Uke 3 | Uke 2 | Uke 51 | Eldre »
Medienettverket Aviskatalogen Unge lesere Papirkjøp AS Mediebedriftenes klareringstjeneste NADA Avis i skolen

Kongens gate 14, 0153 Oslo | Telefon: 22 86 12 00/46 86 03 77 | Telefax: 22 86 12 02 og 22 42 26 11 | post@mediebedriftene.no