Søk:
Søk
# Avis           # Ukepresse           # TV/radio           # Nett/mobil           # Trykk/distribusjon

Opphavsrett

Et av Mediebedriftenes viktige arbeidsområder er opphavsrett. For våre medlemmer er det viktig å vite hvordan de selv kan bruke stoff ansatte eller andre har produsert, og i hvilken grad og til hvilke vilkår de kan overdra stoffet til andre.

MBL jobber for å få endret åndsverksloven slik at det blir lettere og mer forutsigbart for utgiverne å utnytte det stoffet de ansatte har produsert. Dette arbeidet skjer både nasjonalt, gjennom nordisk samarbeid og gjennom ENPA, den europeiske aviseierorganisasjonen.

Nyheter og annet innhold fra mediene brukes og misbrukes til stadighet av andre. MBL reagerer på medlemmenes vegne når vi får kjennskap til uønsket overtramp av opphavsrettighetene.

Medlemmer som har spørsmål om opphavsrett kan kontakte

MBL/Bilder/Fagsjefer/.w468/fagsjefBørset.jpg

Pernille Arneberg Børset, fagsjef for medie- og næringsjus
Direktetelefon: 22 86 12 31
Mobiltelefon: 975 62 339                  
E-post: pb@mediebedriftene.no

 

Lovtekster

Åndseverksloven

Markedsføringsloven

Konkurranseloven

Lotteriloven

EMK art. 10

Grunnloven § 100

 

Avtaler

Opphavsrett i avisavtalen (§ 42 i avisoverenskomsten)

Opphavsrett i digitale medier (§ 40 i avtalen for digitale medier)

Opphavsrett i ukepressen (§ 42 i ukepresseavtalen)

Opphavsrett i etermediene (§ 43 i eteravtalen)

 

 

Aktivitetskalender


Tidligere nyhetsbrev: Uke 23 | Uke 5 | Uke 4 | Uke 3 | Uke 2 | Uke 51 | Eldre »
Medienettverket Aviskatalogen Unge lesere Papirkjøp AS Mediebedriftenes klareringstjeneste NADA Avis i skolen

Kongens gate 14, 0153 Oslo | Telefon: 22 86 12 00/46 86 03 77 | Telefax: 22 86 12 02 og 22 42 26 11 | post@mediebedriftene.no