Søk:
Søk
# Avis           # Ukepresse           # TV/radio           # Nett/mobil           # Trykk/distribusjon

Ansettelser og oppsigelser

Det området som hyppigst er gjenstand for henvendelser fra medlemmene er ansettelser og oppsigelser. Det er ikke å undres over, dette er en kompleks materie med mange regler i lov- og avtaleverk. Gjennomgående er det snakk om skjønnsmessige bestemmelser som kan være vanskelig å skjønne kun ut fra ordlyden. For arbeidsgivere er det viktig å være klar at området kan være et minefelt, og hvis man er i tvil må man søke fagkyndig bistand. Regelverket er omfattende, og her blir det kun gitt enkelte stikkord som indikerer noe om hva det er viktig å være klar over.

Ansettelser

Alle ansettelsesavtaler skal være skriftlige. Loven oppstiller en minimumsliste over hva som skal være med i en ansettelsesavtale. Den standardavtalen som finnes nedenfor på denne siden oppfyller lovens krav.

Både lov og tariffavtaler inneholder bestemmelser som gir grupper av ansatte og tidligere ansatte fortrinnsrett ved nyansettelser. Således har ansatte som er blitt sagt opp som følge av nedbemanning, deltidsansatte og midlertidig ansatte fortrinnsrett når en stilling skal besettes.

Man må også være klar over at lovens klare hovedregel er at arbeidstaker skal ansettes i fast stilling. Mulighetene for å benytte midlertidige ansettelser er begrensede. Men det er klart at vikarer som erstatter fraværende arbeidstakere kan ansettes midlertidig, og det er ofte mulig å ansette folk midlertidig på prosjekt og ved forbigående arbeidstopper. På dette feltet kan det være lurt å sjekke nærmere før man inngår avtaler.

Oppsigelse, avskjed og suspensjon

Ved oppsigelser er det svært viktig med en skikkelig saksbehandling. Forut for oppsigelsene skal situasjonen drøftes både med de tillitsvalgte og med dem som står i fare for å bli oppsagt. Ofte kan det være mulig å komme frem til frivillige ordninger som gjør at man slipper å ty til oppsigelser.

Loven oppstiller en rekke formkrav til en oppsigelse, og hvis det blir nødvendig å gå til oppsigelse må man benytte det oppsigelsesformularet som finnes nedenfor.

I etterkant av en oppsigelse skal arbeidsgiver sørge for at det blir avholdt et forhandlingsmøte innen to uker hvis arbeidstaker krever det.

Avskjed (”sparken på timen”) er en drastisk reaksjonsform og skal kun benyttes i alvorlige tilfeller. Saksbehandlingsreglene er langt på vei de samme som for oppsigelse. Avskjedsformular finnes nedenfor på denne siden.

Hvis det er grunn til å anta at en medarbeider har gjort seg skyldig i så alvorlige forgåelser at det kan være snakk om å gå til avskjed, kan han suspenderes inntil saken er undersøkt.  Før suspensjon besluttes skal det avholdes møte med arbeidstaker. Mens suspensjonen varer har arbeidstakeren krav på å motta lønn.

Standardformularer

Standard arbeidsavtale

Oppsigelsesformular

Avskjed

Permitteringsvarsel ved arbeidsmangel

Betinget permitteringsvarsel (i egen bedrift)

Betinget permitteringsvarsel (i annen bedrift)

Erklæring om tariffbundethet, jf. aml. § 16-2


Arbeidsreglement

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivitetskalender


Tidligere nyhetsbrev: Uke 23 | Uke 5 | Uke 4 | Uke 3 | Uke 2 | Uke 51 | Eldre »
Medienettverket Aviskatalogen Unge lesere Papirkjøp AS Mediebedriftenes klareringstjeneste NADA Avis i skolen

Kongens gate 14, 0153 Oslo | Telefon: 22 86 12 00/46 86 03 77 | Telefax: 22 86 12 02 og 22 42 26 11 | post@mediebedriftene.no