Søk:
Søk
# Avis           # Ukepresse           # TV/radio           # Nett/mobil           # Trykk/distribusjon

Grupperingen for trykk og distribusjon

Grupperingen for trykk og distribusjon blir ledet av en styringsgruppe bestående av Steinar Bakken, Adressa-Trykk, Atle Pedersen, NR-1 Trykk, Reidar Hystad, Sunnhordland, Arvid Sand MBL og Steinar Webjørnsen, MBL.

Trykkeri og pakkerigruppens vedtekter

§ 1 Formål

Trykkeri/pakkeri er interessegruppering i MBL som har som formål å behandle spørsmål av enhver art som er av felles interesse for dets medlemmer.

§ 2 Ansvarsområde

Grupperingen skal virke for at medlemmene får rammebetingelser og arbeidsvilkår som styrker deres konkurransedyktighet og lønnsomhet og som gir gode arbeidsplasser.   Rekrutteringsspørsmål, grunnutdanning, etterutdanning og overenskomstforhold er en prioritert arbeidsoppgave.

Styringsgruppen er programkomité for den årlige trykkerikonferansen og skal også ta initiativ til andre faglige møter/samlinger for grupperingens medlemmer.

MBLs adm. direktør er grupperingens sekretær.

§ 3 Høringsorgan

Styringsgruppen er høringsorgan i forhold til saker som har betydning for grupperingens særinteresser/offentlige rammebetingelser.   Styringsgruppen kan også på eget initiativ foreslå saker oversendt MBLs tillitsvalgte organer for behandling.  Utarbeidelse av eventuelle saksdokumenter og fremleggelse for AU/hovedstyret foretas av MBLs adm. direktør.

§ 4 Medlemmer

Som medlemmer av grupperingen inngår selvstendige trykkeri/pakkerivirksomheter og avdelinger i medlemsbedrifter som driver trykkeri/pakkerivirksomhet

Det vises for øvrig til MBLs vedtekter vedr medlemskap og opprettelse/endringer av grupperinger mv.

Det innkreves ingen særskilt kontingent for grupperingens virksomhet

§ 5 Styringsgruppe

Det etableres en styringsgruppe bestående av fire personer. Denne ble per januar 2008 administrativt utpekt av MBL.

Valg av medlemmer til styringsgruppen skjer deretter av medlemmene i forbindelse med den årlige trykkerikonferansen, Første gang høsten 2009.

Valgperioden er to år, men slik at minst to av medlemmene er på valg hvert år.

 

Aktivitetskalender


Tidligere nyhetsbrev: Uke 23 | Uke 5 | Uke 4 | Uke 3 | Uke 2 | Uke 51 | Eldre »
Medienettverket Aviskatalogen Unge lesere Papirkjøp AS Mediebedriftenes klareringstjeneste NADA Avis i skolen

Kongens gate 14, 0153 Oslo | Telefon: 22 86 12 00/46 86 03 77 | Telefax: 22 86 12 02 og 22 42 26 11 | post@mediebedriftene.no