Søk:
Søk
# Avis           # Ukepresse           # TV/radio           # Nett/mobil           # Trykk/distribusjon

Rammebetingelser

Mediebransjen er som alle andre bransjer i det at noen bedrifter gjør det godt økonomisk, mens andre ikke gjør det så godt. Sett under ett er bransjen økonomisk sunn.

Mediebedrifter har i noen tilfeller offentlige økonomiske ordninger andre bedrifter ikke har. Salg av aviser har nullmoms og en del aviser har pressestøtte (produksjonstilskudd). Hvorfor er det slik?

Et godt samfunn krever at flest mulig har tilgang til mest mulig og best mulig informasjon. Fri og åpen meningsbrytning, refleksjon, lærdom, engasjement og deltakelse er av stor betydning for den enkelte og for samfunnet. Fri meningsdannelse krever at det må være et mediemangfold for at den enkelte kan fungere som et selvstendig individ i et åpent og fritt samfunn. Gode medier bidrar til diskusjoner om verdier og utviklingsretninger gjennom å presentere resonnementer og refleksjon. Samfunnet trenger et mangfold av fora for nyheter, analyser og nyanserte diskusjoner.

Det som her er beskrevet kalles ofte for pressens samfunnsoppdrag. Pressen selv har i Vær Varsom-plakaten formulert samfunnsoppdraget slik:

  1. Pressen ivaretar viktige oppgaver som informasjon, debatt og samfunnskritikk. Pressen har et spesielt ansvar for at ulike syn kommer til uttrykk.
  2. Pressen skal verne om ytringsfriheten, trykkefriheten og offentlighetsprinsippet. Den kan ikke gi etter for press fra noen som vil hindre åpen debatt, fri informasjonsformidling og fri adgang til kildene.
  3. Det er pressens rett å informere om det som skjer i samfunnet og avdekke kritikkverdige forhold.
  4. Det er pressens oppgave å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner, private foretak eller andre.

Samfunnet trenger sterke redaksjoner som kan sortere informasjonsstrømmen, velge ut og presentere det som er viktig. Avisene, med sine mer enn 3 600 journalister og redaktører, er helt sentrale i dette bildet.

For å stimulere til mangfold kreves bruk av positive virkemidler og en konsistent og gjennomtenkt offentlig mediepolitikk, og rammer som gir mediene gode utviklingsmuligheter slik at mediebedriftene kan oppnå et sunt og solid økonomisk fundament for sin virksomhet.

Dette er bakgrunnen for at medier, og særlig aviser, har spesielle rammebetingelser.

 

Aktivitetskalender


Tidligere nyhetsbrev: Uke 23 | Uke 5 | Uke 4 | Uke 3 | Uke 2 | Uke 51 | Eldre »
Medienettverket Aviskatalogen Unge lesere Papirkjøp AS Mediebedriftenes klareringstjeneste NADA Avis i skolen

Kongens gate 14, 0153 Oslo | Telefon: 22 86 12 00/46 86 03 77 | Telefax: 22 86 12 02 og 22 42 26 11 | post@mediebedriftene.no