Søk:
Søk
# Avis           # Ukepresse           # TV/radio           # Nett/mobil           # Trykk/distribusjon
« Tilbake
Du er her »

Foreldrepermisjon – utvidelse av fedrekvoten

Regjeringen har vedtatt å forlenge fedrekvoten fra 6 til 10 uker. Av de 4 ukene er 2 av ukene nye uker som forlenger den samlede stønadsperioden, mens to av ukene tas av den delen av permisjonen som i dag er til fri fordeling mellom foreldrene.

Den samlede stønadsperioden ved fødsel blir dermed opptil 46 uker med 100 prosent inntektskompensasjon, eller 56 uker med 80 prosent inntektskompensasjon. Ved adopsjon er stønadsperioden henholdsvis 43 og 53 uker. De 2 øvrige ukene tas av den delen av stønadsperioden som i dag er til fri fordeling mellom foreldrene.

Våre tariffavtaler gir medarbeidere på visse vilkår rett til full lønn under foreldrepermisjon. Bestemmelser om dette finnes blant annet i Journalistavtalene § 29, Grafisk overenskomst § 10, Presse- og medieoverenskomsten med Parat § 12 og Pakkerioverenskomsten § 13. Den tariffrettslige retten til full lønn er imidlertid begrenset til 44/54 uker, slik at utvidelse av den lovfestede stønadsperioden ikke medfører en tariffmessig plikt til å yte full lønn i de ”nye” ukene (verken ved fødsel eller adopsjon). Lovendringen medfører derfor at arbeidsgiver etter de nye reglene vil være forpliktet til å yte full lønn i til sammen 8 uker av fedrekvoten. For fedrekvotens to siste uker gjelder folketrygdlovens regler.

Videre foreslås det å gi far rett til uttak av foreldrepenger på selvstendig grunnlag når mor deltar i introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere eller i kvalifiseringsprogram for personer med vesentlig nedsatt arbeids- og inntekstevne.

Endringen trer i kraft 1. juli 2009 og gjelder for tilfeller der fødselen eller omsorgsovertakelsen skjer 1. juli 2009 eller senere.

Les mer om lovforslaget her.

 

Aktivitetskalender


Tidligere nyhetsbrev: Uke 23 | Uke 5 | Uke 4 | Uke 3 | Uke 2 | Uke 51 | Eldre »
Medienettverket Aviskatalogen Unge lesere Papirkjøp AS Mediebedriftenes klareringstjeneste NADA Avis i skolen

Kongens gate 14, 0153 Oslo | Telefon: 22 86 12 00/46 86 03 77 | Telefax: 22 86 12 02 og 22 42 26 11 | post@mediebedriftene.no